با ما در ارتباط باشید:

مالی که بیشتر از یک مالک داشته باشد، «مُشاع» نامیده می شود. دخل و تصرف مادی نسبت به کل يا بخشی از مال مشاع، بايد با توافق تمامی شرکا باشد؛ در غیر این صورت، هر شريکی می تواند عليه متصرفی که بدون اذن او تصرف کرده، اقامه دعوا کند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما