با ما در ارتباط باشید:

موارد مشترک میان مدیران و کارمندان - اصول حاکم بر منشور - ادای سوگند - تعهدات شغلی و سازمانی - تعهدات رفتاری با ارباب رجوع و همکاران موارد اختصاصی مدیران - شرح صدر در مدیریت، روشن بینی و بصیرت - بازرسی و پیگیری مستمر نسبت به کار نیروی انسانی - مردم داری و پرهیز از هرگونه دوری از مردم - وفای به عهد و عمل به وعده - پرهیز از انتشار اخبار غیرقطعی - رعایت شأن و منزلت جایگاه کارگزار نظام - ارتقای مهارت های فنی، تخصصی و حقوقی و سرمایه انسانی - حفظ روحیه جهادی و ترویج آن - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما