با ما در ارتباط باشید:

معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری خانه ملی قانون اساسی و دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری برگزار می کند: 💠کرسی علمی ترویجی( نهاد ملی مبارزه با فساد با تاکید بر بند10اصل سوم قانون اساسی)

کلمات کلیدی

ارسال نظر


نظرات

نظر شما